Câu hỏi phỏng vấn Spring
Câu hỏi

Có thể gửi một đối tượng làm response từ phương thức xử lý Controller không?

Câu trả lời

Có, bạn hoàn toàn có thể gửi một đối tượng làm response từ phương thức xử lý Controller trong Spring Framework. Điều này thường được thực hiện thông qua việc sử dụng annotation @ResponseBody hoặc @RestController (kết hợp @Controller@ResponseBody).

Khi bạn đánh dấu một phương thức trong Controller với @ResponseBody, Spring sẽ tự động chuyển đổi đối tượng trả về của phương thức đó thành JSON (hoặc XML, tùy thuộc vào cấu hình) và gửi nó trở lại cho client như là phần thân của response HTTP. Điều này được thực hiện thông qua các HttpMessageConverter được cấu hình trong Spring.

Ví dụ, giả sử bạn có một đối tượng User và bạn muốn trả về thông tin của đối tượng này dưới dạng JSON từ một...

middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Spring IoC Container là gì?

middle

Bean definition bao gồm những gì?

middle

Mô tả một số event tiêu chuẩn trong Spring?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào