Câu hỏi phỏng vấn Spring
Câu hỏi

Sự khác biệt giữa @RequestParam@PathVariable trong Spring là gì?

Câu trả lời

Trong Spring Framework, @RequestParam@PathVariable là hai annotation được sử dụng để truyền dữ liệu từ một yêu cầu HTTP vào một phương thức xử lý trong controller. Mặc dù cả hai đều phục vụ mục đích truyền dữ liệu, chúng được sử dụng trong các tình huống khác nhau và có những khác biệt quan trọng:

@RequestParam

  • Mục đích: @RequestParam được sử dụng để truy cập các tham số truy vấn (query parameters) hoặc các tham số biểu mẫu (form parameters) từ yêu cầu HTTP. Nó thường được sử dụng trong các yêu cầu GET hoặc POST khi dữ liệu được gửi dưới dạng tham số truy vấn hoặc trong phần thân của biểu mẫu.
  • Cách sử dụng: Annotation này được áp dụng cho tham số của phương thức trong controller để chỉ định rằng một tham số cụ thể từ yêu cầu HTTP nên được chuyển vào phương thức đó.
  • Ví dụ: Trong URL http://example.com/api/items?itemId=123, itemId là một tham số truy vấn có thể được truy cập bằng @RequestParam.
@GetMapping("/api/items")
public String getItem(@RequestParam("itemId") String itemId) {
    // Xử lý yêu cầu với itemId
}

@PathVariable

  • Mục đích: @PathVariable được sử dụng để truy cậ...
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Spring beans trong Spring framework là gì?

middle

Những Design Patterns nào được sử dụng trong Spring Framework?

middle

Session scope trong Spring có mục đích gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào