Câu hỏi

Làm thế nào để validate dữ liệu biểu mẫu trong Spring Web MVC Framework?

Câu trả lời

Trong Spring Web MVC, bạn có thể thực hiện validation dữ liệu biểu mẫu bằng cách sử dụng các cơ chế như:

  1. Annotation-based Validation (Validation dựa trên Annotation): Sử dụng các Annotation như @Val...
Bạn cần đăng nhập để xem