Câu hỏi phỏng vấn Spring
Câu hỏi

Các module khác nhau trong framework Spring là gì?

Câu trả lời

Trong Spring Framework, một framework phổ biến và mạnh mẽ cho việc phát triển ứng dụng Java, có nhiều module khác nhau, mỗi module cung cấp một tập hợp các tính năng để hỗ trợ các khía cạnh khác nhau của việc phát triển ứng dụng. Dưới đây là một số module chính trong Spring Framework:

1. Spring Core Container

  • Spring Core: Cung cấp các tính năng cơ bản của Spring, bao gồm IoC (Inversion of Control) và DI (Dependency Injection).
  • Spring Beans: Quản lý việc tạo và cấu hình các bean, là các đối tượng được quản lý bởi Spring IoC container.
  • Spring Context: Mở rộng Spring Core và cung cấp cách để truy cập đối tượng trong cấu hình ứng dụng.
  • Spring Expression Language (SpEL): Một ngôn ngữ biểu thức mạnh mẽ hỗ trợ truy vấn và điều khiển đối tượng graph tại runtime.

2. Spring AOP (Aspect-Oriented Programming)

  • Cung cấp hỗ trợ cho lập trình hướng khía cạnh, cho phép bạn định nghĩa các cross-cutting concerns (như logging, transaction management) một cách tách biệt với logic nghiệp vụ.

3. Spring Data Access/Integration

  • Spring JDBC: Đơn giản hóa việc sử dụng JDBC và xử lý các ngoại lệ database.
  • **Spr...
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

junior

Spring MVC framework là gì?

middle

Module Core Container trong Spring Framework có mục đích gì?

senior

Khi nào bạn nên sử dụng Spring Transactions và nó mang lại những lợi ích gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào