Câu hỏi phỏng vấn Spring
Câu hỏi

Sự khác biệt giữa các Annotation @Controller@RestController trong Spring là gì?

Câu trả lời

Sự khác biệt giữa các Annotation @Controller@RestController trong Spring là gì?

Trong Spring Framework, @Controller@RestController là hai annotation được sử dụng để định nghĩa các controller, nhưng chúng có một số khác biệt quan trọng:

@Controller

  • @Controller là một annotation cơ bản được sử dụng để đánh dấu một class là một Spring MVC controller.
  • Nó là một trường hợp đặc biệt của @Component và cho phép Spring tự động phát hiện các class implementation thông qua classpath scanning
  • Khi sử dụng @Controller, bạn thường kết hợp nó với @RequestMapping để xử lý các yêu cầu HTTP và có thể trả về view qua một String hoặc JSON data trong response body nếu được chỉ định bằng @ResponseBody

@RestController

  • @RestController là một phiên bản đặc biệt của @Controller và ...
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Trong framework Spring MVC, Controller là gì?

middle

Tại sao các controllers là những đối tượng có thể kiểm thử được trong Spring?

middle

Scope Prototype trong Spring hoạt động như thế nào?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào