Câu hỏi

Sự khác biệt giữa các Annotation @Controller@RestController trong Spring là gì?

Câu trả lời

Annotation @Controller được sử dụng để đánh dấu một class là một Controller trong Spring MVC, nó quản lý các yêu cầu HTTP và tr...

Bạn cần đăng nhập để xem