Câu hỏi phỏng vấn Spring
Câu hỏi

Spring IoC Container là gì?

Câu trả lời

Trong Spring Framework, Spring IoC Container là một thành phần cốt lõi quản lý vòng đời và cấu hình của các đối tượng Java (beans) trong ứng dụng Spring. "IoC" là viết tắt của "Inversion of Control" (Đảo ngược sự kiểm soát), một nguyên lý lập trình nơi mà việc kiểm soát các đối tượng được chuyển từ mã nguồn do lập trình viên viết sang một container hoặc framework.

Chức năng của Spring IoC Container:

  1. Quản lý đối tượng (Beans): Spring IoC Container tạo và quản lý các đối tượng và phụ thuộc của chúng thông qua cấu hình định nghĩa trong XML, Java annotations, hoặc Java code.
  2. Dependency Injection (DI): Container sử dụng DI để cung cấp các phụ thuộc cần thiết cho các đối tượng. Điều này giúp giảm sự cứng nhắc và tăng tính mô-đun của mã nguồn.
  3. Quản lý vòng đời của beans: Container quản lý vòng đời của beans, từ ...
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Aspect trong Spring là gì?

middle

Sự khác biệt giữa các annotations @Component, @Repository & @Service trong Spring là gì?

senior

Có những loại Advice nào trong Spring AOP là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào