Câu hỏi phỏng vấn Spring
Câu hỏi

Khi nào bạn nên sử dụng **Spring Transac...

Câu trả lời

Bạn nên sử dụng Spring Transactions khi bạn cần đảm bảo tính nhất quán của dữ liệu qua nhiều hoạt động cơ sở dữ liệu, đặc biệt là khi các hoạt động đó phụ thuộc lẫn nhau và cần được thực hiện thành công hoặc thất bại cùng nhau. Spring Transactions mang lại những lợi ích sau:

1. Quản lý giao dịch tự động

Spring cung cấp quản lý giao dịch tự động, giúp bạn không cần phải viết mã quản lý giao dịch thủ công. Bạn chỉ cần đánh dấu một phương thức với annotation @Transactional và Spring sẽ chăm sóc việc bắt đầu và kết thúc giao dịch.

2. Tính nhất quán dữ liệu

Giao dịch đảm bảo rằng tất cả các hoạt động cơ sở dữ liệu trong một giao dịch hoặc đều thành công hoặc đều thất bại. Điều này giúp duy trì tính nhất quán và toàn vẹn của dữ liệu.

3. Hỗ trợ khôi phục và rollback

Trong trường hợp xảy ra lỗi hoặc ngoại lệ, Spring Transactions hỗ trợ việc tự động rollback, giúp khôi phục trạng thái cơ sở dữ liệu về trạng thái trước khi giao dịch bắt đầu.

4. Tính linh hoạt

Spring Transactions hỗ trợ nhiều loại giao dịch, từ giao dịch cơ sở dữ liệu đơn giản đến giao dịch...

senior

senior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Các Annotation quan trọng trong Spring mà bạn đã sử dụng là gì?

middle

Làm thế nào để tích hợp Java Server Faces (JSF) với Spring?

middle

@RequestMapping là gì và nó có chức năng gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào