Câu hỏi phỏng vấn Spring
Câu hỏi

Trong Reactive Programming của Spring,...

Câu trả lời

Trong Reactive Programming của Spring, MonoFlux là hai kiểu dữ liệu cốt lõi được sử dụng trong Spring WebFlux để xử lý các luồng dữ liệu phản ứng (reactive streams):

Mono

  • Mono là một publisher phản ứng từ project Reactor (một thư viện phản ứng được sử dụng bởi Spring WebFlux) mà chỉ phát ra tối đa một giá trị. Nó được sử dụng để biểu diễn một luồng dữ liệu có thể hoàn thành bằng một giá trị duy nhất hoặc không có giá trị nào (trong trường hợp của một hoạt động không có giá trị trả về, ví dụ như một phương thức void).
  • Mono thường được sử dụng cho các truy vấn hoặc thao tác mà bạn mong đợi sẽ trả về không hoặc một kết quả, chẳng hạn như tìm kiếm một đối tượng theo ID.

Flux

  • `F...
expert

expert

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

expert

Có thể sử dụng cả Web MVCWebFlux trong cùng một ứng dụng không?

middle

Trong framework Spring MVC, Controller là gì?

middle

@Controller annotation là gì và chức năng của nó là gì trong Spring?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào