Câu hỏi phỏng vấn Spring
Câu hỏi

Spring MVC framework là gì?

Câu trả lời

Spring MVC framework là một phần của Spring Framework, được thiết kế để xây dựng các ứng dụng web dựa trên mô hình Model-View-Controller (MVC). Mô hình MVC giúp tách biệt logic ứng dụng thành các phần riêng biệt, giúp quản lý và phát triển dễ dàng hơn. Trong Spring MVC:

  • Model chứa thông tin của các dữ liệu, tương tác với Database. Đây là nơi chứa các file POJO (Plain Old Java Object), Service, DAO (Data Access Object) thực hiện truy cập database và xử lý business logic
  • View là các file JSP, HTML, hoặc các công nghệ View khác như Thymeleaf, FreeMarker, hoặc Velocity, chịu trách nhiệm hiển thị dữ liệu mô hình và tạo ra đầu ra HTML mà trình duyệt của khách hàng có thể hiểu
  • Controller chịu trách nhiệm xử lý các yêu cầu của người dùng, xây dựng mô hình thích hợp và chuyển nó tới view để hiển thị. Controller là các lớp Java xử lý các yêu cầu từ người dùng và thực hiện các thao tác liên quan đến dữ liệu như truy xuất cơ sở dữ liệu, xử lý nghiệ...
junior

junior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

senior

Khi nào bạn nên sử dụng Spring Transactions và nó mang lại những lợi ích gì?

middle

Khái niệm Auto Wiring trong Spring là gì?

middle

@RequestMapping là gì và nó có chức năng gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào