Câu hỏi

Khái niệm Auto Wiring trong Spring là gì?

Câu trả lời

Auto Wiring trong Spring là một tính năng của Spring Framework cho phép tự động phát hiện và liên kết các bean với nhau dựa trên các quy tắc đã được định nghĩa trước. Điều này giúp giảm thiểu cần thiết phải cấu hình rõ ràng các mối quan hệ giữa các bean trong file cấu hình Spring. Auto Wiring có thể được thực hiện thông qua XML configuration hoặc sử dụng annotations như @Autowired

Có một số chế độ Auto Wiring khác nhau trong Spring:

  1. No: Đây là chế độ mặc định, không có auto-wiring. Các mối quan hệ giữa các bean cần được định nghĩa một cách rõ ràng
  2. By Name: Spring sẽ tự động liên kết bean dựa trên tên của bean. Tên của bean cần được inject phải trùng khớp với tên của property trong bean đang được cấu hình
  3. By Type: Spring sẽ tự động liên kết bean dựa trên kiểu dữ liệu của bean. Nếu có nhiều hơn một bean cùng kiểu dữ liệu, Spring sẽ ném ra ngoại lệ do khô...
Bạn cần đăng nhập để xem
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Mô tả một số event tiêu chuẩn trong Spring?

middle

WebClientWebTestClient trong Spring để làm gì?

middle

Aspect trong Spring là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào