Câu hỏi phỏng vấn Spring
Câu hỏi

WebClientWebTestClient trong Spring để làm gì?

Câu trả lời

WebClientWebTestClient trong Spring đều là những công cụ quan trọng, nhưng chúng phục vụ cho các mục đích khác nhau trong quá trình phát triển ứng dụng.

WebClient

WebClient là một công cụ không chặn (non-blocking) và phản ứng (reactive) dùng để thực hiện các yêu cầu HTTP. Nó được giới thiệu trong Spring 5, như một phần của mô-đun spring-webflux, và được khuyến nghị sử dụng thay thế cho RestTemplate từ Spring 5 trở đi. WebClient cung cấp một API chức năng và linh hoạt, cho phép bạn gửi các yêu cầu HTTP một cách dễ dàng và xử lý các phản hồi một cách phản ứng. Nó hỗ trợ cả việc thực hiện các yêu cầu đồng bộ và bất đồng bộ, và có thể được sử dụng để tiêu thụ các API RESTful một cách hiệu quả

WebTestClient

WebTestClient, mặt khác, là một công cụ dùng để kiểm thử các ứng dụng dựa trên WebClient. Nó sử dụng WebClient bên trong để ...

middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Session scope trong Spring có mục đích gì?

senior

Autowiring trong Spring có những hạn chế gì?

middle

Sự khác biệt giữa các Annotation @Controller@RestController trong Spring là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào