Câu hỏi phỏng vấn Spring
Câu hỏi

Xử lý sự kiện trong Spring được thực hiện như thế nào?

Câu trả lời

Trong Spring Framework, xử lý sự kiện cho phép các bean trong Spring ApplicationContext có thể giao tiếp với nhau thông qua các sự kiện. Điều này giúp tạo ra các ứng dụng linh hoạt và giảm sự phụ thuộc giữa các thành phần. Xử lý sự kiện trong Spring được thực hiện thông qua ba thành phần chính: ApplicationEvent, ApplicationListener, và ApplicationEventPublisher.

1. Định nghĩa Sự kiện (ApplicationEvent)

Trong Spring, một sự kiện (ApplicationEvent) là một đối tượng mở rộng từ lớp ApplicationEvent. Để tạo một sự kiện tùy chỉnh, bạn cần định nghĩa một lớp mở rộng từ ApplicationEvent.

public class CustomEvent extends ApplicationEvent {
  public CustomEvent(Object source) {
    super(source);
  }
  public String toString() {
    return "Đây là một sự kiện tùy chỉnh.";
  }
}

2. Tạo Listener cho Sự kiện (ApplicationListener)

Một listener sự kiện là một bean Spring mà lắng nghe các sự kiện cụ thể. Để tạo một listener, bạn cần định nghĩa một lớp implement interface ApplicationListener và chỉ định kiểu sự kiện mà nó lắng nghe.

@Component
public class CustomEventListener implements ApplicationListener<CustomEvent> {
  @Override
  public void onApplicationEvent(CustomEvent event) {
    System.out.println("Nhận được sự ...
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Làm thế nào để liên kết Spring MVC Framework với kiến trúc MVC (Model-View-Controller)?

middle

Làm thế nào để inject Java Collection trong Spring?

senior

Trong Spring, inner beans là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào