Câu hỏi phỏng vấn Spring
Câu hỏi

Các chế độ khác nhau của `aut...

Câu trả lời

Trong Spring Framework, auto wiring là một cơ chế cho phép Spring tự động phát hiện và liên kết các bean với nhau trong container Spring. Có nhiều chế độ auto wiring khác nhau, mỗi chế độ cung cấp một cách tiếp cận khác nhau để tự động liên kết các bean. Dưới đây là các chế độ auto wiring được hỗ trợ trong Spring:

1. no

  • Mô tả: Đây là giá trị mặc định, nghĩa là không có auto wiring nào được thực hiện. Bạn cần phải cấu hình tất cả các liên kết giữa các bean một cách rõ ràng trong file cấu hình.

2. byName

  • Mô tả: Trong chế độ này, Spring sẽ tự động liên kết các bean dựa trên tên của chúng. Nếu một bean có một thuộc tính cần được liên kết và tồn tại một bean khác trong container có tên trùng với tên của thuộc tính đó, Spring sẽ tự động liên kết hai bean này.

3. byType

  • Mô tả: Chế độ byType cho phép Spring tự động liên kết các bean dựa trên kiểu dữ liệu của chúng. Nếu một bean có một thuộc tính cần được liên kết và trong container chỉ tồn tại một bean duy nhất có kiểu dữ liệu phù hợp với kiểu dữ liệu của th...
senior

senior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

senior

Trong Spring AOP, Aspect, Advice, PointcutJoinPoint là gì?

middle

Auto wiring bean là gì trong Spring là gì?

middle

Trong framework Spring MVC, Controller là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào