Câu hỏi phỏng vấn Spring
Câu hỏi

Có những loại Advice nào trong Spring AOP là gì?

Câu trả lời

Trong Spring AOP, có năm loại Advice chính được hỗ trợ, mỗi loại có mục đích và thời điểm thực thi cụ thể trong vòng đời của một phương thức:

  1. Before Advice: Được thực thi trước khi phương thức được gọi. Mục đích của loại advice này là cho phép thực hiện một số hành động trước khi phương thức mục tiêu được thực thi
  2. After Returning Advice: Được thực thi sau khi phương thức trả về một kết quả. Loại advice này cho phép bạn thực hiện các hành động sau khi một phương thức hoàn thành công việc của mình và trả về kết quả mà không gặp bất kỳ ngoại lệ nào
  3. After Throwing Advice: Được thực thi sau khi một phương thức ném ra một ngoại lệ. Loại advice này cho phép xử lý các tình huống ngoại lệ mà một phương thức có thể sinh ra
  4. After (Finally) Advice: Được thực thi sau khi phương thức thực t...
senior

senior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Có thể gửi một đối tượng làm response từ phương thức xử lý Controller không?

middle

Làm thế nào để xác định phạm vi của một bean trong Spring?

middle

Session scope trong Spring có mục đích gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào