Câu hỏi phỏng vấn Spring
Câu hỏi

Quá trình một yêu cầu đến được ánh xạ (mapped) đến một `con...

Câu trả lời

Quá trình một yêu cầu được ánh xạ đến một controller và một phương thức cụ thể trong Spring MVC diễn ra qua nhiều bước và được quản lý bởi DispatcherServlet, một thành phần trung tâm của Spring MVC. Dưới đây là các bước chính trong quá trình này:

  1. Nhận Yêu Cầu: Khi một yêu cầu HTTP đến, DispatcherServlet nhận yêu cầu đó. DispatcherServlet là một Front Controller được thiết kế để điều hướng yêu cầu đến các controller khác nhau dựa trên URL và phương thức HTTP của yêu cầu.
  2. Xác Định HandlerMapping: DispatcherServlet sử dụng một hoặc nhiều HandlerMapping để xác định controller nào sẽ xử lý yêu cầu. HandlerMapping xác định dựa trên URL và có thể là phương thức HTTP của yêu cầu. Mỗi controller được định nghĩa với các annotation như @RequestMapping, @GetMapping, @PostMapping, v.v., chỉ định URL và phương thức HTTP mà chúng có thể xử lý.
  3. Xác Định HandlerAdapter: Sau khi HandlerMapping xác định được controller phù hợp, DispatcherServlet sử dụng HandlerAdapter để gọi phương thức xử lý trong controller. HandlerAdapter giúp DispatcherServlet có th...
senior

senior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

junior

Spring beans là gì?

senior

Khái niệm "Join point" là gì trong lập trình Spring là gì?

middle

Spring beans trong Spring framework là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào