Câu hỏi phỏng vấn Spring
Câu hỏi

Trong Spring, cơ chế `autowi...

Câu trả lời

Trong Spring Framework, cơ chế autowiring là một tính năng cho phép Spring tự động chèn (inject) các phụ thuộc vào các bean mà không cần phải cấu hình chúng một cách rõ ràng trong file cấu hình XML hoặc cấu hình Java. Autowiring giúp giảm thiểu sự cần thiết phải viết mã boilerplate cho việc chèn phụ thuộc, từ đó làm cho mã nguồn trở nên gọn gàng và dễ bảo trì hơn.

Cách hoạt động của Autowiring:

  1. By Type: Spring sẽ tìm kiếm trong container của mình để tìm bean có kiểu dữ liệu phù hợp với kiểu dữ liệu của thuộc tính cần được chèn. Nếu tìm thấy một bean phù hợp, Spring sẽ tự động chèn bean đó vào thuộc tính.
  2. By Name: Spring sẽ tìm kiếm bean có tên trùng khớp với tên của thuộc tính cần được chèn. Nếu tìm thấy, bean đó sẽ được tự động chèn vào thuộc tính.
  3. Constructor: Spring sẽ sử dụng constructor của bean để chèn các phụ thuộc. Nó sẽ tìm kiếm các bean trong container có kiểu dữ liệu phù hợp với tham số của constructor và tự động chèn chúng.

Cách sử dụng Autowiring:

Autowiring có thể được kích hoạt bằng...

senior

senior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Khi bạn gắn đánh dấu một phương thức với @Transactional trong Spring, thực sự xảy ra điều gì?

middle

Tại sao các controllers là những đối tượng có thể kiểm thử được trong Spring?

middle

Làm thế nào để liên kết Spring MVC Framework với kiến trúc MVC (Model-View-Controller)?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào