Câu hỏi phỏng vấn Spring
Câu hỏi

Spring WebFlux là gì?

Câu trả lời

Spring WebFlux là một module trong Spring Framework được thiết kế để xây dựng các ứng dụng web phản ứng (reactive) và không chặn (non-blocking). WebFlux sử dụng project Reactor để hỗ trợ lập trình phản ứng, cho phép xử lý các luồng dữ liệu liên tục và các hoạt động bất đồng bộ một cách hiệu quả.

WebFlux cung cấp hai mô hình lập trình:

  1. Mô hình lập trình dựa trên annotation: Tương tự như Spring MVC, nhưng thay vì sử dụng Servlet API, nó sử dụng các API không chặn để xử lý các yêu cầu web....
senior

senior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

senior

Trong Spring AOP, Aspect, Advice, PointcutJoinPoint là gì?

middle

Bean Factory trong Spring là gì?

middle

@Controller annotation là gì và chức năng của nó là gì trong Spring?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào