Câu hỏi phỏng vấn Spring
Câu hỏi

Bean Factory trong Spring là gì?

Câu trả lời

Trong Spring Framework, Bean Factory là một interface cung cấp cơ chế cơ bản cho quản lý các bean, tức là các đối tượng được quản lý bởi Spring IoC (Inversion of Control) container. Bean Factory là container IoC đơn giản nhất của Spring, cung cấp các chức năng cơ bản như:

  • Tạo và quản lý các bean dựa trên cấu hình, có thể là XML, Java annotations, hoặc Java code.
  • Tự động wire (tự động liên kết) các phụ thuộc giữa các bean thông qua Dependency Injection (DI).
  • Quản lý vòng đời của bean, từ việc tạo ra đến khi hủy.

Bean Factory hoạt động dựa trên nguyên tắc "lazy initializati...

middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

junior

View là gì và ý tưởng đằng sau việc hỗ trợ các loại View khác nhau trong Spring là gì?

middle

Scope Prototype trong Spring hoạt động như thế nào?

middle

Các Design Patterns nào được sử dụng trong Spring Framework?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào