Câu hỏi phỏng vấn Spring
Câu hỏi

Trong Spring, `in...

Câu trả lời

Trong Spring Framework, inner beans (hoặc "nested beans") là các định nghĩa bean được tạo bên trong định nghĩa bean khác, thay vì được định nghĩa như một bean độc lập ở cấp độ container. Inner beans được sử dụng khi một bean chỉ được sử dụng trong một ngữ cảnh cụ thể hoặc chỉ được sử dụng bởi một bean khác, và không cần phải truy cập từ bên ngoài hoặc không cần định danh duy nhất trong container Spring.

Cách sử dụng:

Inner beans thường được định nghĩa trong file cấu hình XML của Spring. Khi bạn định nghĩa một inner bean, bạn sẽ làm điều đó bên trong thuộc tính hoặc constructor-arg của một bean khác. Inner bean này sẽ được tạo và tiêm vào bean chứa nó mà không cần phải định nghĩa một ID hoặc tên cho nó, và nó không thể được truy cập từ bên ngoài bean chứa nó.

Ví dụ:

Dưới đây là một ví dụ về cách sử dụng inner beans trong file cấu hình XML của Spring:

<bean id="outerBean" class="com.example.OuterClass">
    <property name="innerBean">
        <bean class="com.example.InnerClass">
     ...
senior

senior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Khái niệm Auto Wiring trong Spring là gì?

junior

Spring mang lại những lợi ích gì khi sử dụng?

senior

Quá trình một yêu cầu đến được ánh xạ (mapped) đến một controller và một phương thức trong Spring diễn ra như thế nào?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào