Câu hỏi

Sự khác biệt giữa <context:annotation-config><context:component-scan> trong Spring là gì?

Câu trả lời

Trong Spring Framework, <context:annotation-config><context:component-scan> đều là các cấu hình XML được sử dụng trong file cấu hình Spring (thường là applicationContext.xml) để kích hoạt các tính năng liên quan đến annotation. Tuy nhiên, chúng có mục đích và phạm vi sử dụng khác nhau:

<context:annotation-config>

  • Mục đích: Tag <context:annotation-config> được sử dụng để kích hoạt việc xử lý các annotation cụ thể của Spring trong các bean đã được định nghĩa trong file cấu hình XML. Nói cách khác, nó cho phép Spring xử lý các annotation như @Autowired, @Required, @PostConstruct, @PreDestroy, và @Resource trong các bean mà bạn đã cấu hình một cách rõ ràng trong file XML.
  • Phạm vi: Chỉ ảnh hưởng đến các bean được định nghĩa trong file XML mà nó được khai báo. Nó không tự động phát hiện hoặc đăng ký các bean mới.

<context:component-scan>

  • Mục đích: Tag <context:component-scan> được sử dụng để tự động phát hiện và đăng ký các bean trong classpath dựa trên các annotation như @Component, @Service, @Repository, và @Controller. Nó không chỉ kích hoạt việc x...
Bạn cần đăng nhập để xem
expert

expert

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Sự khác biệt giữa @Inject@Autowired trong Spring Framework là gì? Khi nào nên sử dụng chúng?

entry

Spring là gì?

senior

Sử dụng Reactive Streams trong Spring có những hạn chế gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào