Câu hỏi phỏng vấn Spring
Câu hỏi

Spring hỗ trợ những phạm vi (scopes) bean nào? Hãy giải thích chúng.

Câu trả lời

Spring Framework hỗ trợ các phạm vi (scopes) bean sau đây:

  1. Singleton: Đây là phạm vi mặc định. Một bean được định nghĩa với phạm vi singleton sẽ chỉ được tạo ra một lần duy nhất trong mỗi Spring IoC container. Tất cả các yêu cầu đối với bean có ID tương ứng sẽ trả về cùng một thể hiện của bean đó
  2. Prototype: Một bean được định nghĩa với phạm vi prototype sẽ được tạo mới mỗi lần nó được yêu cầu. Điều này có nghĩa là mỗi lần một bean được yêu cầu thông qua container, một thể hiện mới sẽ được tạo ra
  3. Request: Phạm vi này chỉ áp dụng trong bối cảnh web-aware Spring ApplicationContext. Một bean với phạm vi request sẽ được tạo mới cho mỗi HTTP request
  4. Session: Tương tự như request scope, nhưng bean được tạo...
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Spring hỗ trợ những ORM nào?

middle

Xử lý sự kiện trong Spring được thực hiện như thế nào?

entry

Spring là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào