Câu hỏi phỏng vấn Spring
Câu hỏi

Sự khác biệt giữa các annotations @Component, @Repository & @Service trong Spring là gì?

Câu trả lời

Trong Spring Framework, @Component, @Repository, và @Service là các annotations được sử dụng để đánh dấu các class Java như là các bean Spring và để tự động phát hiện và cấu hình chúng thông qua classpath scanning. Mặc dù chúng đều được sử dụng để tự động chèn các bean vào Spring container, nhưng mỗi annotation có một ý nghĩa sémantec cụ thể và được sử dụng trong các tình huống khác nhau:

@Component

  • Chung chung: @Component là một annotation chung chung được sử dụng để định nghĩa một bean. Nó không chỉ định rõ ràng vai trò của bean trong ứng dụng, chỉ đơn giản là một thành phần (component) của ứng dụng.
  • Sử dụng: Bạn có thể sử dụng @Component cho bất kỳ class nào mà bạn muốn Spring quản lý, khi không có một annotation sémantec cụ thể nào khác phù hợp hơn.

@Repository

  • Truy cập dữ liệu: @Repository là một specialization của @Component, được sử dụng chủ yếu cho các class truy cập dữ liệu. Nó được sử dụng để đánh dấu class là một "Repository", tức là một kho lưu trữ dữ liệu.
  • Xử lý ngoại lệ: Một lợi ích qua...
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

senior

Sự khác biệt giữa các annotations @Component, @Controller, @Repository & @Service trong Spring là gì?

senior

Có những loại Advice nào trong Spring AOP là gì?

middle

Mô tả một số event tiêu chuẩn trong Spring?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào