Câu hỏi

Các Design Patterns nào được sử dụng trong Spring Framework?

Câu trả lời

Trong Spring Framework, một số Design Patterns (mẫu thiết kế) quan trọng được sử dụng để giúp giải quyết các vấn đề phổ biến trong phát triển phần mềm, đồng thời làm cho framework trở nên linh hoạt và dễ mở rộng. Dưới đây là một số mẫu thiết kế chính được sử dụng trong Spring:

1. Singleton Pattern

  • Mô tả: Đảm bảo rằng một lớp chỉ có một thể hiện duy nhất và cung cấp một điểm truy cập toàn cục đến thể hiện đó.
  • Ứng dụng trong Spring: Được sử dụng trong quản lý bean. Mặc định, Spring IoC container tạo và quản lý các bean dưới dạng singleton.

2. Factory Pattern

  • Mô tả: Cho phép tạo một đối tượng mà không cần chỉ định chính xác lớp của đối tượng sẽ được tạo.
  • Ứng dụng trong Spring: BeanFactoryApplicationContext là các ví dụ về Factory Pattern, nơi chúng cung cấp cơ chế để tạo bean mà không cần biết trước lớp cụ thể của bean.

3. Prototype Pattern

  • Mô tả: Tạo mới các đối tượng bằng cách sao chép một đối tượng hiện có.
  • Ứng dụng trong Spring: Có thể định nghĩa bean trong Spring để sử dụng phạm vi "prototype", nghĩa là mỗi lần yêu cầu bean, một thể hiện mới sẽ được tạo.

4. Proxy Pattern

  • Mô tả: Cung cấp một đại diện hoặc người giữ chỗ cho một đối tượng khác để kiểm soát quyền truy cập vào đối tượng đó.
  • Ứng dụng trong Spring: Được sử dụng trong Spring A...
Bạn cần đăng nhập để xem
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Session scope trong Spring có mục đích gì?

middle

Spring hỗ trợ những ORM nào?

middle

Bạn có cần có spring-mvc.jar trong classpath hay nó là một phần của Spring Core?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào