Câu hỏi

Auto wiring bean là gì trong Spring là gì?

Câu trả lời

Trong Spring Framework, Auto wiring bean là một cơ chế cho phép Spring tự động phát hiện và liên kết các bean với nhau trong container Spring. Điều này giúp giảm bớt sự cần thiết phải cấu hình rõ ràng các liên kết giữa các bean trong file cấu hình hoặc với các annotation.

Auto wiring hoạt động dựa trên các nguyên tắc như kiểu dữ liệu (type), tên của bean, hoặc thông qua constructor của bean. Spring cung cấp các chế độ auto wiring khác nhau, bao gồm:

  1. no: Không có auto wiring. Các liên kết phải được định nghĩa một cách rõ ràng.
  2. byName: Tự động liên kết bean dựa trên tên của bean. Spring sẽ tìm kiếm bean có tên trùng với tên củ...
Bạn cần đăng nhập để xem
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

expert

Sự khác biệt giữa <context:annotation-config><context:component-scan> trong Spring là gì?

middle

Các Design Patterns nào được sử dụng trong Spring Framework?

expert

Có thể sử dụng cả Web MVCWebFlux trong cùng một ứng dụng không?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào