Câu hỏi

Session scope trong Spring có mục đích gì?

Câu trả lời

Trong Spring Framework, session scope được sử dụng để xác định phạm vi tồn tại của một bean đến một HTTP session cụ thể. Điều này có nghĩa là mỗi HTTP session sẽ có một thể hiện riêng biệt của bean đó. Bean được tạo ra trong session scope sẽ được tạo khi một session bắt đầu và sẽ bị hủy khi session kết thúc.

Mục đích của Session Scope:

  1. Dữ liệu phiên người dùng: Session scope thích hợp cho việc lưu trữ thông tin cần được duy trì qua nhiều yêu cầu (request) trong cùng một session của người dùng, như thông tin giỏ hàng trong một ứng dụng mua sắm trực tuyến.
  2. Tính cá nhân hóa: Sử dụng session scope cho phép bạn tạo các bean có thể tùy chỉnh và duy trì trạng thái cho từng người dùng, giúp tăng tính cá nhân hóa của ứng dụng.
  3. Quản lý tài nguyên: Bean trong session scope giúp quản lý tài nguyên hiệu qu...
Bạn cần đăng nhập để xem
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Bean definition bao gồm những gì?

middle

WebClientWebTestClient trong Spring để làm gì?

middle

Spring IoC Container là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào