Câu hỏi

Trong framework Spring MVC, Controller là gì?

Câu trả lời

Trong Spring MVC, Controller là một thành phần trung tâm được sử dụng để xử lý các yêu cầu HTTP từ người dùng. Controller hoạt động như một cầu nối giữa mô hình (Model) và giao diện người dùng (View), xử lý logic nghiệp vụ và quyết định dữ liệu nào sẽ được hiển thị trên giao diện người dùng hoặc trả về phản hồi cho client.

Trong mô hình MVC (Model-View-Controller), Controller có nhiệm vụ nhận các yêu cầu từ người dùng, gọi tới tầng dịch vụ hoặc tầng logic nghiệp vụ để xử lý yêu cầu đó, sau đó chọn một View phù hợp để hiển thị kết quả hoặc trả về dữ liệu (thường là dưới dạng JSON hoặc XML trong các ứng dụng RESTful) cho người dùng.

Trong Spring MVC, các Controller thường được định nghĩa bằng cách sử dụng annotation @Controller hoặc @RestController (cho các ứng dụng dịch vụ web RESTful). Các phương thức trong Controller được ánh xạ tới các URL cụ ...

Bạn cần đăng nhập để xem
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

junior

Application Context trong Spring là gì?

middle

Phạm vi mặc định (default scope) của bean trong framework Spring là gì?

middle

Có thể gửi một đối tượng làm response từ phương thức xử lý Controller không?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào