Câu hỏi phỏng vấn Spring
Câu hỏi

Làm thế nào để xử lý các ngoại lệ trong Framework Spring MVC?

Câu trả lời

Trong Spring MVC, việc xử lý ngoại lệ (exception handling) được thực hiện thông qua một số cơ chế linh hoạt, giúp đảm bảo rằng các ngoại lệ không được gửi trực tiếp đến client và thay vào đó là các thông báo lỗi được định dạng tốt và thân thiện với người dùng. Dưới đây là một số phương pháp xử lý ngoại lệ trong Spring MVC:

Sử dụng @ExceptionHandler

Annotation @ExceptionHandler cho phép bạn xử lý các ngoại lệ cụ thể trong controller. Bạn có thể định nghĩa một hoặc nhiều phương thức trong controller với annotation này để xử lý các loại ngoại lệ khác nhau

Sử dụng @ControllerAdvice

@ControllerAdvice là một annotation cấp cao hơn, cho phép bạn xử lý ngoại lệ một cách toàn cục cho toàn bộ ứng dụng. Bạn có thể tạo một class với annotation này và định nghĩa các phương thức xử lý ngoại lệ bên trong. Các phương thức này sẽ được áp dụng cho tất cả các controller trong ứng dụng của bạn

Sử dụng HandlerExceptionResolver

HandlerExceptionResolver là một interface cho phép bạn xử lý ngoại lệ một cách tùy chỉnh. Bạn có thể triển khai inte...

middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Làm thế nào để liên kết Spring MVC Framework với kiến trúc MVC (Model-View-Controller)?

middle

Xử lý sự kiện trong Spring được thực hiện như thế nào?

middle

Annotation @Transactional được đặt ở đâu trong Spring?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào