Câu hỏi phỏng vấn Spring
Câu hỏi

@Controller annotation là gì và chức năng của nó là gì trong Spring?

Câu trả lời

Trong Spring Framework, annotation @Controller là một phần của Spring MVC (Model-View-Controller) và được sử dụng để đánh dấu một lớp Java là một Controller. @Controller là một annotation chuyên biệt, dựa trên @Component, cho phép Spring phát hiện tự động và đăng ký các lớp Controller như là các bean trong Spring ApplicationContext. Điều này giúp cho việc quản lý các lớp Controller trở nên dễ dàng và tích hợp chúng vào trong hệ thống quản lý Dependency Injection của Spring.

Chức Năng của @Controller:

  1. Xử Lý Yêu Cầu HTTP: @Controller cho phép một lớp xử lý các yêu cầu HTTP từ người dùng. Bằng cách sử dụng các annotation như @RequestMapping hoặc các biến thể của nó (@GetMapping, @PostMapping, v.v.), các phương thức trong lớp Controller có thể được liên kết với các URL cụ thể, cho phép chúng xử lý các yêu cầu và trả về phản hồi thích hợp.
  2. Chuyển Hướng và Hiển Thị View: Các phương thức trong lớp Controller có thể trả về tên của view (ví dụ, một trang JSP hoặc một template Thymeleaf) để hiển thị dữ liệu cho người dùng. Các phương thức cũng có thể chuyển hướng người dùng đến một URL khác.
  3. **Liên Kết Dữ Liệu ...
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

senior

Khác biệt giữa concerncross-cutting concern trong Spring AOP là gì?

middle

Sự khác biệt giữa @Inject@Autowired trong Spring Framework là gì? Khi nào nên sử dụng chúng?

middle

Sự khác biệt giữa Bean FactoryApplication Context là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào