Câu hỏi phỏng vấn Ruby
Câu hỏi

Bạn có thể cho tôi biết ba mức độ kiểm soát truy cập phương thức cho các lớpmodule không?

Câu trả lời

Trong Ruby, có ba mức độ kiểm soát truy cập phương thức cho các lớp và module: public, protected, và private. Mỗi mức độ kiểm soát này ngụ ý những quyền truy cập khác nhau đối với phương thức từ bên ngoài lớp hoặc module.

  • Public: Phương thức công khai (public) có thể được truy cập từ bất kỳ đâu. Đây là mức độ truy cập mặc định cho các phương thức trong Ruby, nghĩa là nếu không chỉ định, phương thức sẽ được coi là công khai. Phương thức công khai có thể được gọi từ bên ngoài lớp hoặc module mà nó được định nghĩa.

  • Protected: Phương thức bảo vệ (protected) chỉ có thể được truy cập từ bên trong lớp đó và các lớp con của nó. Điểm đặc biệt của phương thức bảo vệ là nó có thể được gọi bởi bất kỳ instance nào của lớp hoặc lớp con, không chỉ là instance đó gọi phương thức.

  • Private: Phương thức riêng tư (private) chỉ có thể được truy cập từ bên trong lớp đó mà không sử dụng tên receiver rõ ràng. Nghĩa là bạn không thể gọi phương thức riêng tư trên một instance cụ thể từ bên ngoài phương thức hoặc từ các lớp con...

middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Sự khác biệt giữa Module#remove_methodModule#undef_method là gì?

senior

Một block có phải là một đối tượng không?

middle

Làm thế nào để viết unit test cho private method?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào