Câu hỏi phỏng vấn Ruby
Câu hỏi

Phương thức có phải là một đối tượng không?

Câu trả lời

Trong Ruby, phương thức không phải là đối tượng. Tuy nhiên, bạn có thể lấy đối tượng đại diện cho một phương thức bằng cách sử dụng phương thức method trên một đối tượng. Điều này trả về một đối tượng của lớp Method, mà bạn có thể gọi hoặc thực hiện các hành động khác như bạn sẽ làm với bất kỳ đối tượng nào khác trong Ruby.

Ví dụ:

class MyClass
  def my_method
    "Hello!"
  end
end

obj = MyClass.new
method_object = obj.method(:my_method)
puts method...
senior

senior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Sự khác biệt giữa #==#equal? là gì?

middle

Bạn có thể nói gì về một định danh bắt đầu bằng một chữ cái in hoa?

middle

Giải thích sự khác biệt giữa việc sử dụng redoretry trong Ruby?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào