Câu hỏi

Một block có phải là một đối tượng không?

Câu trả lời

Trong Ruby, một block không phải là một đối tượng. Block là một đoạn mã được đặt giữa do...end hoặc {...} và thường được truyền vào các phương thức như một đối số ngầm định. Tuy nhiên, block có thể được chuyển đổi thành một đối tượng của lớp Proc bằng cách sử dụng các phương thức như lambda hoặc proc. Khi đã chuyển đổi thành một đối tượng Proc, block có thể được lưu trữ trong biến, truyền như một đối số cho các phương thức khác, và gọi nhiều lần.

Ví dụ:

# Block thông thường không ph...
Bạn cần đăng nhập để xem
senior

senior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Sự khác biệt giữa #==#eql? là gì?

middle

Khi nào bạn sử dụng cú pháp do/end so với cú pháp sử dụng dấu ngoặc nhọn {} cho một block?

middle

Tại sao bạn có thể muốn tránh sử dụng các chuỗi ký tự cố định trong vòng lặp?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào