Câu hỏi

Sự khác biệt giữa Array#mapArray#each trong Ruby là gì?

Câu trả lời

Trong Ruby, Array#map (còn được gọi là collect) và Array#each là hai phương thức được sử dụng để lặp qua các phần tử của một mảng. Tuy nhiên, chúng có mục đích và cách hoạt động khác nhau:

Array#each: Phương thức này được sử dụng để thực hiện một hành động nào đó với mỗi phần tử của mảng, nhưng không thay đổi mảng ban đầu và không trả về giá trị mới. each chỉ đơn giản là lặp qua mảng và thực hiện khối mã cho mỗi phần tử

[1, 2, 3].each do |number|
  puts number * 2
end
# Output:
# 2
# 4
# 6

Array#map: Phương thức này cũng lặp qua mỗi phần tử của mảng, nhưng nó tạo ra một mảng mới bằng cách áp dụng khối mã lên mỗi phần tử và trả về mảng mới này. map thường được sử dụng khi bạn muốn biến đổi mảng ban đầu thành...

Bạn cần đăng nhập để xem
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

senior

Điều gì xảy ra với một hằng số không được gán giá trị?

middle

Sự khác biệt giữa việc gọi block và gọi phương thức là gì?

senior

Khi nào bạn có thể gặp phải lỗi LocalJumpError?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào