Câu hỏi phỏng vấn Ruby
Câu hỏi

Eigenclass là gì trong Ruby?

Câu trả lời

Trong Ruby, eigenclass (còn được gọi là singleton class hoặc metaclass) là một lớp đặc biệt mà mỗi đối tượng đều có. Eigenclass cho phép định nghĩa các phương thức và biến lớp cụ thể cho một đối tượng duy nhất, thay vì cho tất cả các đối tượng của một lớp.

Eigenclass và Cách Hoạt Động

  • Mỗi đối tượng trong Ruby, bao gồm cả các lớp, đều có một eigenclass riêng.
  • Eigenclass không thể truy cập trực tiếp từ mã Ruby thông thường, nhưng có thể tương tác với nó thông qua các phương thức như class << self.
  • Khi bạn thêm một phương thức vào eigenclass của một đối tượng, phương thức đó trở thành một phương thức singleton của đối tượng đó, có nghĩa là nó chỉ có thể được gọi trên đối tượng đó và không phải là một phần của bất kỳ đối tượng nào khác của cùng một lớp.

Ví dụ Sử Dụng Eigenclass

cl...
senior

senior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Khi nào bạn sử dụng cú pháp do/end so với cú pháp sử dụng dấu ngoặc nhọn {} cho một block?

senior

Phương thức có phải là một đối tượng không?

middle

Tại sao bạn có thể an toàn sử dụng chuỗi làm khóa hash, mặc dù chuỗi là có thể thay đổi?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào