Câu hỏi phỏng vấn Ruby
Câu hỏi

Để triển khai module Comparable, bạn phải định nghĩa toán tử nào?

Câu trả lời

Để triển khai module Comparable trong Ruby, bạn cần định nghĩa phương thức <=> (toán tử spaceship). Phương thức này được sử dụng để so sánh hai đối tượng với nhau và nó phải trả về một trong ba giá trị sau:

 • -1: Nếu đối tượng gọi phương thức nhỏ hơn đối tượng được so sánh.
 • 0: Nếu hai đối tượng bằng nhau.
 • 1: Nếu đối tượng gọi phương thức lớn hơn đối tượng được so sánh.

Ví dụ

class MyClass
 include Comparable

 attr_reader :value

 def initialize(value)
  @value = value
 end

 def <=>(other)
  self.value ...
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Mô tả về closure trong Ruby?

middle

Sự khác biệt giữa throw/catchraise/rescue là gì?

middle

Những nhược điểm của câu lệnh case so với các câu lệnh elsif lặp đi lặp lại là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào