Câu hỏi phỏng vấn Ruby
Câu hỏi

Sự khác biệt giữa việc gọi block và gọi phương thức là gì?

Câu trả lời

Trong Ruby, cả block và phương thức đều là cách để nhóm các dòng mã lại với nhau để thực thi. Tuy nhiên, chúng có một số sự khác biệt quan trọng về cách thức hoạt động và sử dụng:

Gọi Phương Thức

  • Phương thức là một tập hợp các dòng mã được định nghĩa trước và có thể được gọi bằng tên. Khi bạn gọi một phương thức, bạn có thể truyền vào các đối số và nhận về một giá trị trả về.
  • Phương thức được định nghĩa một lần và có thể được gọi nhiều lần từ bất kỳ nơi nào trong chương trình, miễn là phạm vi truy cập cho phép.
  • Phương thức có thể được định nghĩa trong một lớp hoặc module và có thể kế thừa hoặc ghi đè.

Gọi Block

  • Block là một đoạn mã được đặt giữa do...end hoặc {...}, có thể được truyền vào phương thức như một đối số ngầm định. Block thường được sử dụng để thực hiện một hành động cụ thể trên mỗi phần tử của một tập hợp, hoặc để cung cấp một đoạn mã tùy chỉnh cho một phương thức.
  • Block không có tên và khôn...
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Sự khác biệt giữa việc gọi Proclambda là gì?

middle

Giải thích về idiom a ||= b trong Ruby?"

middle

Bạn có thể nói gì về một định danh bắt đầu bằng một chữ cái in hoa?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào