Câu hỏi phỏng vấn Ruby
Câu hỏi

Tại sao bạn có thể muốn tránh sử dụng các chuỗi ký tự cố định trong vòng lặp?

Câu trả lời

Trong Ruby, việc sử dụng các chuỗi ký tự cố định (string literals) trong vòng lặp có thể không được khuyến khích vì một số lý do chính sau đây:

1. Tạo Ra Đối Tượng Mới

Mỗi lần một chuỗi ký tự cố định được sử dụng trong Ruby, một đối tượng chuỗi mới được tạo ra. Nếu bạn sử dụng một chuỗi ký tự cố định trong một vòng lặp, Ruby sẽ tạo ra một đối tượng mới cho mỗi lần lặp, dẫn đến việc sử dụng bộ nhớ không hiệu quả và tăng thời gian cần thiết để thực thi chương trình

2. Tác Động Đến Hiệu Suất

Việc tạo ra các đối tượng mới liên tục trong vòng lặp có thể làm giảm hiệu suất của chương trình do chi phí liên quan đến việc cấp phát bộ nhớ và sau đó là thu gom rác (garbage collection) cho các đối tượng không còn được sử dụng nữa

3. Các Phương Pháp Tối ...

middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Khi nào bạn sử dụng cú pháp do/end so với cú pháp sử dụng dấu ngoặc nhọn {} cho một block?

middle

Sự khác biệt giữa Array#mapArray#each trong Ruby là gì?

middle

Hai ứng dụng của ranges là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào