Câu hỏi phỏng vấn Ruby
Câu hỏi

Sự khác biệt giữa Module#remove_methodModule#undef_method là gì?

Câu trả lời

Trong Ruby, cả Module#remove_methodModule#undef_method đều là các phương thức để loại bỏ một phương thức khỏi một lớp, nhưng chúng có những sự khác biệt nhất định:

 • Module#remove_method: Phương thức này hoàn toàn xóa bỏ một phương thức khỏi lớp cụ thể mà nó được gọi. Tuy nhiên, nếu phương thức đó được gọi trên lớp đó, Ruby sẽ tiếp tục tìm kiếm phương thức đó trong các lớp cha hoặc các module được trộn vào (mixin) để tìm một đối tượng có thể nhận phương thức

  class Parent
   def hello
    puts "In parent"
   end
  end
  
  class Child < Parent
   def hello
    puts "In child"
   end
   remove_method :hello
  end
  
  c = Child.new
  c.hello # => "In parent"
 • Module#undef_method: Phương thức này ngăn chặn lớp hiện tại từ việc phản hồi các lời gọi đến phương thức được đặt tên, ngay cả khi phương thức đó có mặt trong lớp cha hoặc module được trộn vào. Khi phương thức này được gọi, nó sẽ gây ra lỗi NoMethodError khi cố gắng gọi phương thức đó

  class Parent
  ...
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Proc trong Ruby là gì?

middle

Dấu chấm than ! ở cuối một phương thức có ý nghĩa gì?

middle

Sự khác biệt giữa #==#equal? là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào