Câu hỏi

Bạn có thể tạo một hàm trong C# có thể chấp nhận số lượng đối số khác nhau không?

Câu trả lời

Bằng cách sử dụng từ khóa params, bạn có thể chỉ định một tham số của phương thức nhận một số lượng đối số thay đổi. Không có tham số bổ sung nào...

Bạn cần đăng nhập để xem