Câu hỏi phỏng vấn C#
Câu hỏi

Bạn có thể tạo một hàm trong C# có thể chấp nhận số lượng đối số khác nhau không?

Câu trả lời

Có, trong C#, bạn có thể tạo một hàm có thể chấp nhận số lượng đối số khác nhau bằng cách sử dụng tham số params. Tham số params cho phép bạn truyền một số lượng đối số tùy ý vào một phương thức. Khi sử dụng params, bạn cần đặt nó trước kiểu dữ liệu của tham số và chỉ định rằng tham số đó là một mảng của kiểu dữ liệu đó. Điều này cho phép phương thức nhận một mảng các đối số hoặc một danh sách các đối số được phân tách bằng dấu phẩy.

Ví dụ:

using System;

class Program
{
  static void Main(string[] args)
  {
    PrintNumbers(1, 2, 3, 4, 5);
    PrintNumbers(10, 20);
  }

  static void PrintNumbers(params int[] numbers)
  {
    foreach ...
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

senior

Constructor Chaining trong C# là gì?

middle

Virtual Method trong C# là gì?

middle

Sự khác biệt giữa toán tử isas trong C# là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào