Câu hỏi phỏng vấn C#
Câu hỏi

Sự khác nhau giữa static method, static constructor với methodconstructor thông thường trong C# là gì?

Câu trả lời

Trong C#, static method, static constructor và method và constructor thông thường có những đặc điểm và mục đích sử dụng khác nhau:

static Method

 • Định nghĩa: static method là một phương thức thuộc về lớp chứ không thuộc về bất kỳ instance nào của lớp đó. Bạn có thể gọi một static method mà không cần tạo instance của lớp.
 • Sử dụng: static method thường được sử dụng cho các utility function hoặc khi một phương thức không cần truy cập đến các trường dữ liệu instance của lớp.
 • Ví dụ: Math.Sqrt(double a) là một ví dụ về static method trong .NET Framework.

static Constructor

 • Định nghĩa: static constructor là một constructor đặc biệt được sử dụng để khởi tạo các trường static của lớp. static constructor được gọi tự động một lần duy nhất trước khi bất kỳ instance nào của lớp được tạo hoặc bất kỳ static members nào được truy cập.
 • Sử dụng: static constructor thường được sử dụng để khởi tạo các trường static hoặc thực hiện bất kỳ thiết lập nào cần thiết trước khi lớp được sử dụng.
 • Ví dụ:
class MyClass
{
  static MyClass()
  {
    // Khởi tạo trường static ở đây
  }
}

Method và Constructor Thông Thường

 • **Method thông ...
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Tại sao cần sử dụng IDisposable interface trong C#?

middle

Mảng jagged trong C# là gì và khi nào thì nên sử dụng mảng jagged thay vì mảng nhiều chiều?

middle

Cấu trúc dữ liệu của bạn nên triển khai interface nào để làm cho phương thức Where hoạt động?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào