Câu hỏi phỏng vấn C#
Câu hỏi

Một phương thức có thể được overload theo những cách nào trong C#?

Câu trả lời

Trong C#, một phương thức có thể được overload (nạp chồng) theo những cách sau:

1. Thay đổi Số lượng Tham số

Bạn có thể tạo các phiên bản khác nhau của một phương thức với số lượng tham số khác nhau.

public void Display()
{
  Console.WriteLine("Display without parameters");
}

public void Display(int number)
{
  Console.WriteLine("Display with one integer parameter: " + number);
}

2. Thay đổi Kiểu Dữ liệu của Tham số

Bạn có thể tạo các phiên bản khác nhau của một phương thức với các kiểu dữ liệu tham số khác nhau.

public void Display(int number)
{
  Console.WriteLine("Display with integer parameter: " + number);
}

public void Display(string message)
{
  Console.WriteLine("Display with string parameter: " + message);
}

3. Thay đổi Thứ tự của Tham số

Nếu một phương thức có nhiều tham số, bạn có thể tạo các phiên bản khác nhau bằng cách thay đổi thứ tự của các tham số.

public void Display(int number, string message)
{
  Console.WriteLine("Display with integer and string parameters: " + number + ", " + message);
}

public void Display(string message, int number)
{
  Console.WriteLine("Display with string and integer parameters: " + m...
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Sự khác nhau giữa các phuơng thức CopyClone trong C# là gì?

middle

LINQ trong C# là gì?

senior

Làm thế nào để giải quyết vấn đề Circular Reference trong C#?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào