Câu hỏi phỏng vấn C#
Câu hỏi

Sự khác nhau giữa static readonlyconst trong C# là gì?

Câu trả lời

Trong C#, static readonlyconst đều được sử dụng để định nghĩa các giá trị không thay đổi, nhưng chúng có một số khác biệt quan trọng về cách sử dụng và hành vi:

const:

  • Định nghĩa: const được sử dụng để định nghĩa một giá trị hằng số, nghĩa là giá trị đó không thể thay đổi sau khi biên dịch.
  • Phạm vi sử dụng: Giá trị của const phải được xác định tại thời điểm biên dịch và không thể gán hoặc thay đổi tại thời điểm chạy.
  • Kiểu dữ liệu: const có thể được sử dụng với các kiểu dữ liệu nguyên thủy và các kiểu dữ liệu enum.
  • Lưu trữ: Giá trị của const được lưu trữ trong metadata của assembly và được thay thế trực tiếp tại mọi nơi mà nó được sử dụng trong mã nguồn tại thời điểm biên dịch.

static readonly:

  • Định nghĩa: static readonly được sử dụng để định nghĩa một biến chỉ có thể được gán một lần và giá trị của nó không thể thay đổi sau khi gán (ngoại trừ trong constructor của lớp chứa nó).
  • Phạm vi sử dụng: Giá trị của static readonly có thể được gán tại thời điểm biên dịch hoặc tại thời điểm chạy trong constructor của ...
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Tại sao lại sử dụng khối finally trong C#?

senior

Khi nào bạn sẽ sử dụng các delegate trong C#?

middle

Toán tử Null Coalescing (??) được sử dụng như thế nào trong C#?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào