Câu hỏi phỏng vấn C#
Câu hỏi

Sự khác nhau giữa class, object, structinterface trong C# là gì?

Câu trả lời

Trong C#, class, object, struct, và interface là những khái niệm cơ bản và quan trọng, mỗi cái đều có mục đích và cách sử dụng riêng:

Class

  • Class là một khuôn mẫu để tạo ra các đối tượng (instances), chứa định nghĩa của dữ liệu và hành vi (thuộc tính và phương thức) mà đối tượng của class đó sẽ có. Class trong C# là kiểu tham chiếu (reference type).
  • Class hỗ trợ tính kế thừa, cho phép một class có thể kế thừa từ một class khác.

Object

  • Object là một instance của một class. Khi một class được khai báo, không có bộ nhớ nào được cấp phát cho dữ liệu. Khi class được khởi tạo thành một đối tượng, bộ nhớ được cấp phát cho các thuộc tính/fields của nó.
  • Trong C#, object cũng là kiểu cơ sở của tất cả các kiểu dữ liệu trong .NET Framework, bao gồm cả kiểu giá trị (value types) và kiểu tham chiếu (reference types).

Struct

  • Struct là một kiểu giá trị (value type) và được sử dụng để tạo các cấu trúc dữ liệu nhỏ gọn. Struct có thể chứa thuộc tính, phương thức và sự kiện nhưng không hỗ trợ kế...
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

senior

Marshalling trong C# là gì và tại sao chúng ta cần nó?

middle

Sự khác biệt giữa System.Array.CopyTo()System.Array.Clone() trong C# là gì?

middle

Sự khác nhau giữa throwthrow ex trong C# là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào