Câu hỏi phỏng vấn C#
Câu hỏi

Sự khác biệt giữa toán tử isas trong C# là gì?

Câu trả lời

Trong C#, toán tử isas đều được sử dụng để kiểm tra kiểu của đối tượng, nhưng chúng có những đặc điểm và mục đích sử dụng khác nhau:

Toán tử is

  • Kiểm tra kiểu: Toán tử is được sử dụng để kiểm tra xem một đối tượng có phải là một instance của một kiểu cụ thể hoặc có thể được coi là một instance của kiểu đó thông qua kế thừa hoặc thực thi interface.
  • Trả về giá trị: is trả về true nếu đối tượng là kiểu được chỉ định hoặc false nếu không phải.
  • Sử dụng: is thường được sử dụng trong các câu lệnh điều kiện để kiểm tra kiểu trước khi thực hiện các thao tác cụ thể với đối tượng.

Toán tử as

  • Chuyển đổi kiểu an toàn: Toán tử as được sử dụng để thực hiện một chuyển đổi kiểu an toàn giữa các kiểu tham chiếu hoặc nullable types.
  • Trả về giá trị: Nếu chuyển đổi thành công, as trả về đối tượng được chuyển đổi; nếu không thành công, nó trả về null thay vì ném ra một ngoại lệ.
  • Sử dụng: as thường được sử dụng khi bạn muốn chuyển đổi một đối tượng sang một kiểu cụ thể và bạn không chắc chắn rằng chuyển đổi sẽ thành công.

Sự Khác Biệt Chính

  • **Kiểm ...
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Phạm vi của biến thành viên Internal của một lớp C# là gì?

middle

Biểu thức lambda trong C# là gì?

senior

Làm thế nào để giải quyết vấn đề Circular Reference trong C#?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào