Câu hỏi phỏng vấn C#
Câu hỏi

Kiểu Anonymous trong C# là gì?

Câu trả lời

Trong C#, kiểu Anonymous (kiểu vô danh) là một kiểu dữ liệu không có tên định nghĩa cụ thể và thường được sử dụng để tạo ra các đối tượng tạm thời chứa một tập hợp các thuộc tính. Kiểu Anonymous được sử dụng để lưu trữ dữ liệu mà không cần tạo ra một lớp định nghĩa rõ ràng. Điều này hữu ích khi bạn cần tạo ra một đối tượng với một cấu trúc đơn giản chỉ để sử dụng ngay lập tức và không cần tái sử dụng sau này.

Cách Tạo và Sử Dụng Kiểu Anonymous:

Để tạo một đối tượng kiểu Anonymous, bạn sử dụng cú pháp new kèm theo một danh sách các thuộc tính và giá trị của chúng trong dấu ngoặc nhọn {}. Các thuộc tính này được tự động gán kiểu dữ liệu dựa trên giá trị bạn cung cấp.

var anonymousObject = new { Name = "John Doe", Age = 30 };

Trong ví dụ trên, một đối tượng kiểu Anonymous được tạo ra với hai thuộc tính: NameAge. Kiểu của Namestring và kiểu của Ageint. Bạn không cần phải định nghĩa một lớp với hai thuộc tính này; thay vào đó, bạn tạo ra đối tượng một cách trực tiếp.

Mục Đích Sử Dụng Kiểu Anonymous:

  • Truy vấn LINQ: Kiểu Anonymous thường được sử dụng trong các t...
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Mảng jagged trong C# là gì và khi nào thì nên sử dụng mảng jagged thay vì mảng nhiều chiều?

middle

Tại sao lớp abstract không thể được sealed trong C#?

middle

Trong C#, có bao nhiêu cách để bạn có thể truyền tham số cho một phương thức?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào