Câu hỏi

Có sự khác biệt giữa throwthrow ex không?

Câu trả lời

Có, giữa throwthrow ex có sự khác biệt như sau:

 • Khi bạn throw ex, exception đã ném đó sẽ trở thành exception "gốc". Vì vậy, tất cả dấu vết stack trước đó sẽ không ở đó nữa.
 • Nếu bạn throw, exception chỉ đi xuống dòng và bạn sẽ nhận được dấu vết stack đầy đủ.
static void Main(string[] args)
{
  try
  {
   Method2();
  }
  catch (Exception ex)
  {
   Console.Write(ex.StackTr...
Bạn cần đăng nhập để xem