Câu hỏi

Có sự khác biệt giữa throw và throw ex không?

middle
Ẩn câu trả lời detail

Có, giữa throw và throw ex có sự khác biệt như sau:

  • Khi bạn throw ex, exception đã ném đó sẽ trở thành exception "gốc". Vì vậy, tất cả dấu vết stack trước đó sẽ...
Bạn cần đăng nhập để xem

Gợi ý câu hỏi khác

Bạn đã định nghĩa một hàm hủy trong một lớp mà bạn đang phát triển bằng cách sử dụng ngôn ngữ lập trình C#, nhưng hàm hủy không bao giờ được thực thi. Tại sao hàm hủy đã không thực thi? (master)

Xem câu trả lời detail

Giải thích Weak Reference trong C# là gì?

Xem câu trả lời detail

Từ khóa volatile được sử dụng để làm gì?

Xem câu trả lời detail

Bạn có thể thêm các phương thức mở rộng vào một lớp static trong C# đã có không?

Xem câu trả lời detail

Liệt kê một số cách khác nhau để kiểm tra equality (==) trong .NET?

Xem câu trả lời detail