Câu hỏi phỏng vấn C#
Câu hỏi

partial class trong C# là gì?

Câu trả lời

Trong C#, partial class là một tính năng cho phép bạn chia định nghĩa của một lớp (class) thành nhiều file. Mỗi phần của lớp được định nghĩa với từ khóa partial, và khi ứng dụng được biên dịch, tất cả các phần này sẽ được kết hợp lại thành một lớp duy nhất.

Đặc điểm của Partial Class

  • Chia nhỏ định nghĩa lớp: Cho phép bạn chia nhỏ định nghĩa của một lớp lớn và phức tạp thành các phần nhỏ hơn, giúp quản lý mã nguồn dễ dàng hơn.
  • Tổ chức mã nguồn: Giúp tổ chức mã nguồn một cách logic, chẳng hạn như tách biệt mã tự sinh (auto-generated code) và mã do lập trình viên viết ra.
  • Hợp tác làm việc: Hỗ trợ làm việc nhóm khi nhiều lập trình viên cùng làm việc trên cùng một lớp nhưng trong các file khác nhau để tránh xung đột mã nguồn.

Cách sử dụng Partial Class

Để sử dụng partial class, bạn cần khai báo từ khóa partial trước từ khóa class trong mỗi file chứa một phần của đị...

middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Toán tử Null Coalescing (??) được sử dụng như thế nào trong C#?

middle

Các biến kiểu dynamic trong C# là gì?

middle

Sự khác nhau giữa abstract classinterface trong C# là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào