Câu hỏi

Các biến kiểu dynamic trong C# là gì?

Câu trả lời

Trong C#, kiểu dynamic là một kiểu dữ liệu đặc biệt mà biến của kiểu này có thể nhận bất kỳ loại giá trị nào tại thời điểm chạy (runtime). Kiểu dynamic bỏ qua kiểm tra kiểu tĩnh (static type checking) tại thời điểm biên dịch (compile time), và thay vào đó, kiểm tra kiểu sẽ được thực hiện tại thời điểm chạy.

Đặc điểm của kiểu dynamic:

  • Kiểm tra kiểu tại runtime: Khi sử dụng kiểu dynamic, kiểm tra kiểu và độ phân giải thành viên (member resolution) được thực hiện tại thời điểm chạy chứ không phải tại thời điểm biên dịch.
  • Linh hoạt: Biến kiểu dynamic có thể thay đổi kiểu tại thời điểm chạy, và bạn có thể gán cho nó các giá trị của bất kỳ kiểu dữ liệu nào.
  • Không an toàn về kiểu: Sử dụng kiểu dynamic có thể làm tăng nguy cơ lỗi tại thời điểm chạy do việc bỏ qua kiểm tra kiểu tĩnh.

Sử dụng kiểu dynamic:

Kiểu dynamic thường được sử dụng trong các tình huống sau:

  • Tương tác với COM objects: Khi làm việc với các đối tượng COM hoặc các thư viện không quản lý, kiểu dynamic cho phép bạn gọi các thành viên mà không cần phải biết chúng tồn tại tại thời điểm biên dịch.
  • Tương tác với các nguồn dữ liệu động: Khi làm việc với JSON, XML hoặc các nguồn dữ liệu động khác, kiểu dynamic cho phép bạn truy cập dữ liệu một cách linh hoạt mà không cần định...
Bạn cần đăng nhập để xem
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Sự khác nhau giữa các phuơng thức CopyClone trong C# là gì?

middle

Tại sao lớp abstract không thể được sealed trong C#?

middle

Kể tên các loại lớp khác nhau trong C#?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào