Câu hỏi

Cấu trúc dữ liệu của bạn nên triển khai interface nào để làm cho phương thức Where hoạt động?

Câu trả lời

Để phương thức Where hoạt động với cấu trúc dữ liệu của bạn trong C#, cấu trúc dữ liệu đó cần triển khai IEnumerable hoặc IEnumerable<T> interface. Where là một phương thức mở rộng được định nghĩa trong System.Linq namespace và là một phần của Language-Integrated Query (LINQ). Phương thức này được sử dụng để lọc một collection dựa trên một điều kiện cụ thể và trả về một IEnumerable<T> chứa các phần tử thỏa mãn điều kiện đó.

Nếu bạn đang làm việc với các kiểu không generic, bạn sẽ sử dụng IEnumerable, nhưng trong hầu hết các trường hợp, bạn sẽ sử dụng IEnumerable<T> để làm việc với các collection của các kiểu dữ liệu cụ thể.

Ví dụ về cách triển khai IEnumerable<T>:

using System;
using System.Collections;
using System.Collections.Generic;

public class MyCollection<T> : I...
Bạn cần đăng nhập để xem
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Phương thức MemberwiseClone() trong C# dùng để làm gì?

senior

Khi nào sử dụng IEnumerable thay vì List trong C# và chúng hoạt động như thế nào?

senior

Sự khác biệt giữa lớp System.ApplicationException và lớp System.SystemException trong C# là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào