Câu hỏi

Khi nào sử dụng ArrayList thay vì array[] trong C# là gì?

Câu trả lời

Trong C#, ArrayList và mảng (array[]) đều là các cấu trúc dữ liệu có thể được sử dụng để lưu trữ các tập hợp dữ liệu. Tuy nhiên, chúng có những đặc điểm và mục đích sử dụng khác nhau:

Sử dụng ArrayList:

  • Kích thước Động: ArrayList có kích thước động, nghĩa là nó có thể tự động điều chỉnh kích thước của mình khi thêm hoặc xóa các phần tử. Điều này làm cho ArrayList trở nên linh hoạt hơn so với mảng cố định.
  • Phương thức Tiện ích: ArrayList cung cấp nhiều phương thức tiện ích để thao tác dữ liệu, như Add, Remove, Insert, Sort, và Clear.
  • Lưu trữ Đối tượng: ArrayList có thể lưu trữ bất kỳ đối tượng nào, do đó nó có thể chứa các phần tử của nhiều kiểu dữ liệu khác nhau trong cùng một collection.

Sử dụng Mảng (array[]):

  • Hiệu suất: Mảng cung cấp hiệu suất truy cập nhanh hơn ArrayList do cách dữ liệu được lưu trữ liên tục trong bộ nhớ.
  • Kiểu Dữ liệu Cố định: Mảng yêu cầu tất cả các phần tử phải cùng một kiểu dữ liệu và kích thước của mảng phải được xác định tại thời điểm kha...
Bạn cần đăng nhập để xem
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Managed CodeUnmanaged Code trong C# là gì?

middle

Sự khác biệt giữa toán tử isas trong C# là gì?

senior

Cách sử dụng nào là tốt nhất khi sử dụng các đối tượng Lazy trong C#?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào