Câu hỏi phỏng vấn C#
Câu hỏi

Sự khác biệt giữa System.Array.CopyTo()System.Array.Clone() trong C# là gì?

Câu trả lời

Trong C#, System.Array.CopyTo()System.Array.Clone() đều là các phương thức được sử dụng để sao chép các mảng, nhưng chúng có những sự khác biệt về cách thức hoạt động và mục đích sử dụng:

System.Array.CopyTo()

  • Phương thức CopyTo() được sử dụng để sao chép các phần tử từ một mảng này sang một mảng khác đã tồn tại. Mảng đích phải được khởi tạo trước khi sử dụng CopyTo() và phải có kích thước đủ lớn để chứa các phần tử được sao chép.
  • CopyTo() cho phép bạn chỉ định chỉ số bắt đầu trong mảng đích, nơi mà việc sao chép sẽ bắt đầu.
  • CopyTo() thực hiện một shallow copy, nghĩa là nếu mảng chứa các tham chiếu đến các đối tượng, chỉ các tham chiếu sẽ được sao chép chứ không phải đối tượng thực sự.

System.Array.Clone()

  • Phương thức Clone() tạo ra một bản sao của mảng hiện tại và trả về một tham chiếu đến mảng mới này. Mảng mới được tạo ra bởi Clone() là một shallow copy của mảng gốc.
  • Clone() trả về một đối tượng Object, do đó bạn ...
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Hàm anonymous trong C# là gì?

entry

C# là gì?

middle

Lợi ích của Deferred Execution trong LINQ là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào